Regulamin konkursu

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA POSTACI Z BAJEK

 

PN. „NAMALUJ POSTAĆ Z BAJKI”

– wykonaj ilustrację do wybranej bajki wydawnictwa „Bajkodajnia”

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Bajkodajnia”. Partnerem jest Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna.

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
 • Promocja czytelnictwa bajek,
 • Wykonanie ilustracji do bajek Wydawnictwa „Bajkodajnia”.

 

Założenia organizacyjne:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.

Konkurs ma charakter indywidualny.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe:

I kategoria: przedszkolaki,

II kategoria: uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Prace plastyczne płaskie wykonane dowolną techniką (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, akrylowe) w formacie A4, bezpośrednio nawiązujące do wybranej bajki Wydawnictwa „Bajkodajnia”, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, należy podpisać w prawej dolnej części pracy (imię i wiek), włożyć do teczki i przekazać do Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. Prace nie związane z tematem konkursu nie będą przyjmowane.

Konkurs trwa do 26 października 2020 r.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie

wykonaną pracę, wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych

konkursów. Młodsze dzieci mogą pobrać i pokolorować kolorowankę z Załącznika nr 3 do regulaminu. Załącznik nr 4 zawiera filmik do wykorzystania przez szkoły i przedszkola, a także rodziców w celu zapoznania dzieci z ideą konkursu.

Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy: załącznik nr 1 do regulaminu, wypełniony drukowanymi literami.

Zgłoszenie uczestnika do konkursu przez instytucję oznacza uzyskanie

przez tę instytucję zgody rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację prac, w tym w wydanej książce.

Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu swoich danych osobowych.

Przebieg konkursu będzie dokumentowany w postaci filmików i fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku będą publikowane na stronach www Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna (bibliotekawiazowna.pl), Urzędu Gminy w Wiązownie (tuwiazowna.pl) i Wydawnictwa „Bajkodajnia” (www.bajkodajnia.pl).

Dane osobowe osób biorących udział w konkursie, a zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły będą publikowane na stronach www Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna (bibliotekawiazowna.pl), Urzędu

Gminy w Wiązownie (tuwiazowna.pl) i Wydawnictwa „Bajkodajnia” (www.bajkodajnia.pl) lub przekazane mediom za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu konkursu.

 

Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 listopada 2020 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna, w aktualnie panującym reżimie sanitarnym, związanym z pandemią COVID-19.

Zdobywcy   nagród   lub   wyróżnień   w   Konkursie przeniosą nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej w następującym zakresie (na następujących polach eksploatacji):

 • używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej,
 • utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i cyfrowymi,
 • zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
 • publicznego wystawiania  i  wyświetlania  na  wszelkich  imprezach  otwartych  i zamkniętych,
 • wydawania i   rozpowszechniania   materiałów   promocyjnych,   informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac,
 • umieszczenia w Internecie,
 • publicznego wystawiania.

 

Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych z pracy konkursowej w zakresie:

 • używania i  wykorzystania  podczas  wszelkiej  działalności  promocyjnej,  reklamowej oraz informacyjnej,
 • utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i cyfrowymi,
 • zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
 • publicznego wystawiania   i   wyświetlania   na   wszelkich   imprezach   otwartych   i zamkniętych,
 • wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac,
 • umieszczenia w Internecie,
 • publicznego wystawiania.

 

Uczestnik  zezwala  na  wykonywanie  Organizatorowi  zależnych  praw  autorskich  do  wszelkich opracowań  prac  konkursowych  (lub  ich  poszczególnych  elementów),  tj.  prawo  zezwalania  na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo „Bajkodajnia”, ul. Sosnowa 1F, 05-077 Zakręt. Organizator zbiera następujące dane: imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania uczestnika konkursu, nr kontaktowy/adres e-mail rodzica/opiekuna, wizerunek uczestników Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji, zdania relacji i promocji konkursu oraz ogłoszenia wyników. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Dane mogą być transferowane do państw trzecich (m.in. do USA w przypadku umieszczenia relacji z wydarzenia na Facebooku czy Youtube) oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu.
 3. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych: Wydawnictwa „Bajkodajnia” i Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna.

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Bajki wydawnictwa „Bajkodajnia”

Załącznik nr 3 – Kolorowanki do pobrania

Załącznik nr 4 – Filmik promujący konkurs

 

Szczegółowe informacje:

 

Organizator:

Wydawnictwo Bajkodajnia

Aleksandra i Robert Rutkowscy

kom. 691-333-176

e-mail: kontakt@bajkodajnia.pl

 

Partner:

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna

tel. 22 789 01 46

email: kontakt@bibliotekawiazowna.pl